BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  & 


BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2010
Tại 20 kttck, khóm 7, phường 8 tpcm, chúng tôi gồm:

Bên A: DuongNguyen | Computer

Địa chỉ:                         20 kttck – Khóm 7 – Phường 8 – TPCM
Điện thoại:                    0903 150 290                
Mã số thuế:                   ……………………..
Đại diện:                        Dương Văn Tính                                                        Chức vụ:  Trưởng Phòng         


Bên B:  .........................
Địa chỉ:                         .........................................
Điện thoại:                    .........................................   
Mã số thuế:                  .........................................
Người  đại diện:           .........................................                                            Chức vụ:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A cung cấp cho cho bên B các thiết bị sau :
STT
Tên Hàng
Đặc Tính KT
SL
Thành Tiền
01




02




.




.




Tổng

.

ĐIỀU 2: THỰC HIỆN
Căn cứ nội dung của hợp đồng kinh tế số ..., bên A đã hoàn tất các việc giao hàng, kiểm tra, số lượng, đặc tính KT, tất cả đều hợp theo chuẩn. Kết quả cho thấy đáp ứng đúng và đầy đủ theo nội dung của hợp đồng này.

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
3.1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng:  3.150 USD (Ba ngàn một trăm năm mươi đô la Mỹ), tỷ giá 19.495
Tương đương: 61.409.250 VND (phần mềm không chịu thuế VAT).
Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu bốn trăm lẻ chín ngàn hai trăm năm mươi đồng.

3.2. Nghĩa vụ thanh toán:
  • Bên B đã tạm ứng cho bên A: 54.000.000 VND( Năm mươi bốn triệu đồng chẵn).
  • Số tiền còn lại bên B phải thanh toán cho bên A:            7.409.250 VND
Bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm lẻ chín ngàn hai trăm năm mươi đồng

ĐIỀU 4: KẾT LUẬN:
ü       Hai bên thống nhất nghiệm thu hợp đồng kinh tế số …
ü       Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này là căn cứ để kết thúc hợp đồng kinh tế số …
ü       Bên B thanh toán nốt toàn bộ số tiền còn lại là  7.409.250  (Bảy triệu bốn trăm lẻ chín ngàn hai trăm năm mươi đồng) cho Bên A ngay sau khi nhận được hoá đơn tài chính theo đúng hợp đồng giữa hai bên.  
ü       Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ 01 bản có hiệu lực pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A



 Dương Văn Tính 






ĐẠI DIỆN BÊN B














1 nhận xét: